RS31 Omsorg om rättvisan
RS 31, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Omsorg om rättvisan
Domstolarna och domarrollen i en konstitutionell rättsstat

2023, 152 sidor

Institutet för rättshistorisk forskning, Olinska stiftelsen, anordnade den 3 oktober 2022 ett symposium om rättsstatens domarkultur och dess utmaningar. Symposiet var tillägnat Johan Hirschfeldt som ett tack för hans insatser som stiftelsens ordförande under åren 2003 till 2020. Temat var Omsorg om rättvisan: Domstolarna och domarrollen i en konstitutionell rättsstat, vilket är ett ämne som är dagsaktuellt såväl i Sverige som i övriga Europa. Under de senaste årtiondena har rättsstaten och dess demokratiska ideal utsatts för prövningar. I dag finns en levande diskussion om rättsstaten och hoten mot dess institutioner.

Johan Hirschfeldt har både som domare och lagstiftare arbetat med frågor som rör domstolarnas och domarnas roll i förhållande till statsmakten. Vid sidan av sin yrkesmässiga gärning har han också på andra sätt engagerat sig i frågan och bidragit till en kunskapsgrundad diskussion, bl.a. som författare och som svensk ledamot av Venedigkommissionen, eller som dess officiella namn lyder, den Europeiska kommissionen för demokrati genom lag.

Innehåll: Agneta Bäcklund, Förord • Kjell Å Modéer, ”Taking Legal History Seriously” – Inledning • Anders Eka, Några tankar om de svenska domstolarnas ställning och roll • Martin Sunnqvist, Domarens erfarenhet, människokännedom och rättskänsla. Från lagens straffskala till dom i det enskilda fallet • Kaarlo Tuori, Rättighetskontrollen i Europa • Hans Petter Graver, Klassejuss, rettferdighet og rettsstat • Jørn Øyrehagen Sunde, Rettspolitikk som domstolsoppgåve • Johan Hirschfeldt, Omsorg om rättvisan: Domstolarna och domarrollen i en konstitutionell rättsstat • Kjell Å Modéer, Svensk rättshistorisk forskning under 75 år med Olinska stiftelsen som katalysator.

Omslagsbild: Jan Gossaert, Justitia ca 1520–1530 © ALBERTINA, Wien
Grafisk formgivning: Pablo Sandoval, Stockholm