Stipendier

Enligt institutets föreskrifter skall institutet lämna ”ekonomiskt understöd för utarbetande av rättshistoriska undersökningar”. Till yngre forskare, doktorander, utgår stödet i form av ett doktorandstipendium för den tid som avhandlingsarbetet pågår, dock högst för 4 års heltidsstudier. Institutet ger även ekonomiskt stöd till etablerade vetenskapsidkare, som ägnar sig åt rättshistorisk forskning. Ett sådant anslag kan beviljas för ett år i sänder i fem år i följd.

HUR MAN SÖKER BIDRAG

För vad kan man söka finansiering?

Ekonomiskt stöd beviljas i form av personliga stipendier till disputerade forskare eller doktorander. Stipendium till forskare kan avse till exempel kompensation för bortfallen lön (efter avdrag för skatt), kostnader för litteratur, anordnande av eller deltagande i konferenser, forskningsvistelser, publicering i någon av stiftelsens serier Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier, Rättshistoriska skrifter. Stiftelsen kan även bevilja tilläggsbidrag för redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Doktorand kan efter överenskommelse med lärosäte beviljas bidrag motsvarande lön efter avdrag för skatt, försäkring och forskningsrelaterade kostnader. Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till administrations- och lokalkostnader (OH-kostnader). För doktorand som söker utökad finansiering med anledning av att forskningsprojekt inte kan slutföras enligt tidsplan kan stipendium beviljas för högst 6 månader. Anslag för försäkring och litteratur utgår då inte.

Sökande som avser att söka men ännu inte antagits som doktorand eller inte uppbär annan finansiering kan beviljas bidrag för upprättande av projektplan eller för doktorandutbildning genom fyra års heltidsstudier. Om sökande inte ännu är antagen till det avsedda lärosätet ska anslaget avseende doktorandstipendium alltid villkoras av att sökanden blir antagen till lärosätet. Om sökanden nte antas till forskarutbildningen förfaller det beviljade bidraget.

Hur ansöker man?

Ansökningar görs dels elektroniskt genom ett PDF-dokument som skickas i e-post till info@olinfoundation.com, dels i en undertecknad utskrift som senast fem dagar efter e-postmeddelandet skickas till Institutet för rättshistorisk forskning, Box 2298, 103 17 Stockholm. Ansökningar behandlas löpande vid styrelsens sammanträden. Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, beskrivning av vad ansökan gäller, eventuella referenser, budget med specificerad och motiverad kalkyl över sökt belopp i SEK, eventuellt tidigare bidrag för projektet för från stiftelsen, om bidrag har sökts från annan finansiär samt ort, datum och sökandens underskrift. Sökandens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Rekvisition

Utbetalning av beviljat anslag sker efter rekvisition från sökanden. Utbetalning sker normalt inom fyra veckor sedan stiftelsen fått rekvisition med fullständiga uppgifter. Vid stipendier till doktorand eller disputerad forskare som tillhör ett lärosäte eller forskningsinstitut ska alltid en kopia av mottagarens anslagsbrev skickas till vederbörande prefekt eller motsvarande.

Försäkring

Till stipendiater med arbetstid i projekt överstigand 6 månader och minst 40 % av heltid kan inkluderas ett bidrag till personförsäkringar motsvarande de som stipendiaten skulle ha som anställd, t.ex. sjukförsäkring och pensionsförsäkring. Försäkringen ska tecknas av stipendiaten personligen och redovisas vid slutrapportering. Om stipendiaten redan är täckt av en försäkring från annat håll, ska stiftelsen meddelas och försäkringsdelen inte rekvireras. Stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola kan vända sig till Kammarkollegiet för information om särskild doktorandförsäkring.

Rapport/Redovisning

Senast sex månader efter dispositionstidens slut/projektets avslutande/ ska en slutrapport insändas till stiftelsen. Rapporten ska vara kortfattad, högst två sidor/6000 tecken/ med summering av verksamheten, genomförda studier och betydelsefulla resultat, eventuell kommunikation och publicering samt en ekonomisk redovisning av huvudsakliga utgiftsposter. Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet, liksom vid konferenser etc., ska framgå att stöd erhållits från stiftelsen.