Olinska Stiftelsen
OLINSKA
STIFTELSEN

Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin Olin är en i Stockholm sedan 1947 verksam forskningsstiftelse. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. I enlighet med stiftelseurkunden sker detta genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria samt genom utgivande av vetenskapligt kommenterade rättsuppteckningar och andra rättskällor. Verksamheten sker dels i form av ekonomiskt stöd till forskare, dels genom utgivning av de tre skriftserierna Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter, som närmare presenteras på denna hemsidan.

Vårt ändamål
VÅRT ÄNDAMÅL

I föreskrifterna anges att ”stiftelsens ändamål är att främja svensk rättshistorisk forskning genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, den svenska rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria (rättstillståndet, domstolsväsendets yttre ram, domareståndets levnadsförhållanden), utgivandet av rättskällor (lagar, lagförslag, andra rättsuppteckningar, domstolars protokoll och domböcker samt i handskrift föreliggande prejudikatssamlingar) om dessa källor förses med mera omfattande vetenskapliga inledningar och kommentarer”.

Historik
HISTORIK

Den 19 november 2022 har 75 år förflutit sedan hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustav Olin och hans hustru Carin Olin, född Göransson, grundade Institutet för rättshistorisk forskning – den Olinska stiftelsen. Stiftelsebrevet undertecknades i Stockholm av makarna den 19 november 1947.

Styrelsen
INSTITUTETS
STYRELSE

Skall enligt föreskrifterna bestå av fem ledamöter. En ordförande vald av styrelsen, en domarrepresentant, som har tjänstgjort eller tjänstgör i Svea hovrätt samt tre professorer i rättshistoria, en från vardera universitet i Uppsala, Lund och Stockholm. Institutets nuvarande ordförande är justitierådet Agneta Bäcklund.

Verksamheten
VERKSAMHETEN

Konferenser och stipendier är två aktiviteter som institutet prioriterar. Institutet har under åren drivit ett flertal forskningsprojekt som resulterat i konferenser och publikationer. I egen regi organiserade rättshistoriska konferenser är en återkommande punkt på institutets agenda. Den andra och ur institutets synvinkel kanske viktigaste uppgiften är att ge ekonomiskt stöd till forskare i form av doktorandstipender, s.k. postdoc-stipendier eller stipendiestöd till redan etablerade forskare.

Konferenser
KONFERENSER

Vid sidan av forskarstipendier och bokutgivning hör anordnandet av konferenser och seminarier till institutets kärnverksamhet. För ytterligare information om de olika forskningsteman som behandlats på institutets senast anordnade konferenser, läs mera.

Stipendier
STIPENDIER

Enligt institutets föreskrifter skall institutet lämna ”ekonomiskt understöd för utarbetande av rättshistoriska undersökningar”. Till yngre forskare, doktorander, utgår stödet i form av ett doktorandstipendium för den tid som avhandlingsarbetet pågår, dock högst för 4 års heltidsstudier. Institutet ger även ekonomiskt stöd till etablerade vetenskapsidkare, som ägnar sig åt rättshistorisk forskning. Ett sådant anslag kan beviljas för ett år i sänder i fem år i följd.

Publikationer
VÅRA PUBLIKATIONER

Institutets bokutgivning består av tre bokserier: Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier samt Rättshistoriska skrifter. Institutet har valt att på denna hemsida lägga ut sina bokserier som pdf-filer för open access. Samtliga publikationer är således utan kostnad tillgängliga för läsning och nedladdning.

previous arrow
next arrow

I N F O R M A T I O N

Nästkommande sammanträde i Institutet för rättshistorisk forskning äger rum den 16 september 2024. Ansökan, som skall vara sekreteraren tillhanda minst tio arbetsdagar före sagda datum, skickas till info@olinfoundation.com

 

Stiftelsen har bytt postadress till
Lilla Nygatan 19, 111 28 Stockholm.