Gråa serien,
Rättshistoriskt bibliotek

Ett forum för forskare

Rättshistoriskt Bibliotek är namnet på institutets monografiserie, som inleddes 1962 med en faksimilutgåva av den svenske 1600-talsjuristen Johan Olofsson Stiernhööks latinska arbete De jure sveonum et gothorum vetusto (1672). Stiernhöök betraktas som något av den svenska rättshistoriens fader, varför det var naturligt att inleda publikationsverksamheten med en utgåva av hans framställning om svears och göters forna rätt. Institutets publikationer pryds dessutom med en medalj slagen med Stiernhöök i profil. Vid sidan av en rad källpublikationer såsom de medeltida lands och stadslagarna och 1734 års lag samt rättshistoriska bibliografier, har Rättshistoriskt bibliotek framför allt kommit att ge utrymme åt publiceringen av svenska doktorsavhandlingar i rättshistoria.
Gröna serien,
Rättshistoriska Studier

Ett forum för publicering

Rättshistoriska Studier är tänkt som ett forum för publicering av rättshistoriska samlingsvolymer. Vid sidan av ett antal festskrifter domineras serien av uppsatssamlingar, som kommit till i samband med rättshistoriska konferenser och seminarier anordnade av institutet.
Lilla serien,
Rättshistoriska skrifter

Ett forum för möten

Rättshistoriska Skrifter, serien Rättshistoriska skrifter är ett nytillskott i institutets publikationsverksamhet. Syftet med den nya serien är bl.a. att skapa ett forum för möten mellan rättshistoriker och företrädare för andra forskningsdiscipliner. Tanken är också att den mer lättillgängliga utformningen av Rättshistoriska skrifter skall stimulera publiceringen av debattinlägg i aktuella ämnen.

Specialutgåvor

Separata publikationer

Vid sidan av de tre bokserierna – Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter – publicerar institutet även separata skrifter som är kopplade till särskilda händelser i institutets verksamhet. Dessa publikationer har karaktären av en musei- eller konstkatalog, som är lämpad för publicering av text i kombination med illustrationer och bilder.