RB 55, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Katarina Alexius
Politisk yttrandefrihet. En studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

1997, XVI+394 sidor

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fastställa vilka straffrättsliga inskränkningar som fanns i den politiska yttrandefriheten i Sverige under slutet av 1800-talet och fram till den politiska demokratiseringens fullbordan genom 1918–1921 års författningsreform. Arbetet är strukturerat kring ett antal lagrum i dels 1864 års strafflag, dels 1812 års tryckfrihetsförordning. Med politisk yttrandefrihet avses frihet att framföra synpunkter på det statsrättsliga systemet och dettas representanter. Som straffrättsliga inskränkningar i den politiska yttrandefriheten räknas straffbud som skyddade objekt av nyssnämnd art mot yttrande­frihetsrättsliga angrepp, exempelvis brotts typer som samhällsfarlig ryktesspridning, uppviglingsbrott, förargelseväckande beteende, smädelse mot främmande makt, kungen, riksdagen eller ämbetsman. En stor del av studien har ägnas uppviglingsbrottet; den s.k. munkorgslagen var den mest uppmärksammade yttrandefrihetskränkningen under den tidsperiod som avhandlingen omfattar.