RB 4, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Ivar Nylander
Das kirchliche Benefizialwesen Schwedens während des Mittelalters

1953, 334 sidor

Den medeltida rättshistorien präglas av en spänning mellan inhemsk och kanonisk rätt. Denna spänning gjorde sig gällande på de mest skilda områden av rättslivet och är tydligt iakttagbar även i Sverige. Ett sådant område var frågan om privilegium fori, vari kyrkan förde segslitna förhandlingar med världsliga myndigheter. Inom testamentsrätten gjorde sig samma dragkamp gällande mellan andligt och världsligt.

Författaren gör jämförelser mellan kanonisk och världslig rätt när det gällde regleringen av de kyrkliga institutionernas (utom klostrens) och ämbetenas förmögenhet och inkomster fram till 1347.