RB 36, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Bengt Ankarloo
Trolldomsprocesserna i Sverige

1984, 361 sidor

Den nya upplagan av arbetet är ett omtryck utan ändringar av den ursprungliga texten (RB 17). Boken återspeglar det forskningsläge som förelåg vid 1960-talets mitt och som i allt väsentligt etablerats redan vid sekelskiftet. Nya ansatser till socialhistoriska och hermeneutiska angreppssätt fick sitt genombrott i den internationella häxforskningen först under 1970-talet. De viktigaste resultaten av senare forskningen redovisas i en efterskrift (Se även RS 13).