RB 18, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Gunnar Rudstedt
Långholmen. Spinnhuset och fängelset under två sekler

1972, VIII+286 sidor

I undersökningen skildras Långholmsanstaltens tillkomst och utveckling ur såväl straffrättshistorisk som fångvårdshistorisk synpunkt. Författaren behandlar utvecklingen fram till den år 1946 antagna lagen om verkställighet av frihetsstraff. Arbetet illustreras med ett omfattande delvis unikt bildmaterial.