RB 17, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Bengt Ankarloo
Trolldomsprocesserna i Sverige

1971, 356 sidor

De svenska trolldomsprocesserna kan med hänsyn till utformning och innehåll, enligt författaren, indelas i två huvudskeden: ett långt, nästan okänt inledningsskede från medeltiden och fram till mitten av 1600-talet, varunder den gamla processen omvandlas, de kontinentala idéerna vinner inträde och de allmänna ideologiska och rättsliga förutsättningarna skapas för processerna under det andra skedet. Det andra skedet omfattar tiden 1668-77 med det spektakulära, ”epidemiska” oväsendet i Dalarna, Norrland och Stockholm. Särskild uppmärksamhet ägnas de stora processerna med början i Älvdalen i Dalarna 1668 och därefter i Norrland, Uppland och Stockholm 1676–1677. Processerna behandlas kronologiskt och systematiskt. Författaren anlägger även sociologiska aspekter som behandlas i ett särskilt avsnitt med rubriken ”Sociala och ekonomiska faktorer”. Blåkullafärder och barnaförande gav de svenska trolldomsprocesserna deras speciella karaktär. Dessa inslag bidrog till att stora grupper mobiliserades i rannsakningarna. Inte bara domare och anklagade deltog utan även formliga uppbåd av vittnande barn och klagande föräldrar förekom. ett så omfattande folkligt engagemang gör de sociologiskt betonade frågeställningarna särskilt aktuella.

Se RB 36 som är ett omtryck utan ändringar av den ursprungliga upplagan.