Omsorg om rättvisan - konferens

Omsorg om rättvisan
Hyllningssymposium för Johan Hirschfeldt, 3 oktober 2022, Stockholm.

Detta hyllningssymposium om rättsstatens domarkultur och dess utmanande kontexter tillägnas Johan Hirschfeldt, Olinska stiftelsens förutvarande ordförande. Utgångspunkten har hämtats från den danske rättsvetenskapsmannen Henrik Zahles på sin tid uppmärksammade verk Omsorg for retfærdighed (2003) samt den tyske rättshistorikern Michael Stolleis’ samtidshistoriska arbete Nahes Unrecht, fernes Recht: Zur juristischen Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert (2014).
Zahle sökte utifrån ett rättviseperspektiv fånga och konstruera en senmodern praktisk rättsteori medan Stolleis undersökte hur den tyska rättsstatens institutioner i skilda politiska system har förhållit sig till formerna för statlig makrokriminalitet. Båda dessa arbeten har betytt mycket för diskurserna kring den konstitutionella och rättsliga tematik som Johan omfattat.

Johan Hirschfeldt har både som domare och lagstiftare arbetat utifrån en gränsöverskridande komparativ och historisk tematik som ser på domstolarnas och domarnas (individuellt och kollektivt) autonoma roll i förhållande till politikerna/statsmakten. Hans gärning ska sättas i relation till vår tids hot mot demokratin och rättsstaten både i Sverige och i vår omvärld.

Till symposiet har som talare inbjudits sex nordiska domare och rättsvetenskapsmän, vilka alla i sin verksamhet har anknytning till symposiets tematik. Anders Eka, HD:s ordförande har i skilda sammanhang behandlat frågor rörande domarrollens autonomi, och leder för närvarande en utredning om dessa frågor. Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom har som domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg kommit i nära kontakt med frågor inte bara relaterade till EKMR utan också till nya perspektiv på domarrollen. Martin Sunnqvist, docent i rättshistoria i Lund och tidigare rådman i Malmö tingsrätt disputerade på en uppmärksammad avhandling i komparativ rättshistoria om domstolarnas lagprövningsrätt i Norden under två sekler. Han har också i andra sammanhang behandlat frågor rörande rättsstatens utmaningar.

Den finske rättsteoretikern Kaarlo Tuori, kollega med Johan i Venedigkommisionen har med sitt arbete Critical Legal Positivism (2002) varit mycket betydelsefull för diskurserna om den senmoderna nordiska rättsvetenskapliga teoribildningen.

Från Norge kommer två professorer från juridiska fakulteten i Oslo: Hans Petter Graver och Jørn Øyrehagen Sunde. Båda har bidragit till diskurserna om domarroll och domstolskultur nationellt och internationellt. Hans Petter Graver står med sina arbeten Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack (2015) och sin monografi Okkupasjonstidens Høyes­terett: Høyesterett i Norge 1941–1945 (2019) centralt för tematiken vid detta symposium. Rättshistorikern Jørn Sunde har i sin omfattande publikationsverksamhet med en omfattande monografi behandlat norsk domarkultur i Høyesterett i vår egen tid, Högsteretts Historie 1965–2015 (2015).

Symposiet avslutas med att Johan kommenterar dagens anföranden.

Program:
Hälsningsanförande av Olinska stiftelsens ordförande, justitierådet Agneta Bäcklund. • Kjell Å Modéer – Inledningsanförande. • Anders Eka – ”Några tankar om den tredje statsmakten”. • Helena Jäderblom – ”Ett europarättsligt perspektiv”. • Martin Sunnqvist – ”Domarens erfarenhet, människokännedom och rättskänsla. Från lagens straffskala till dom i det enskilda fallet”. • Kaarlo Tuori – ”Rättighetskontrollen i Europa” . • Hans Petter Graver – ”Høyesterett og vitale nasjonale interesser”. • Jørn Øyrehagen Sunde – ”Rettspolitikk – ei domstolsoppgåve, for alle domstolar på alle nivå?”.

Talare:
Agneta Bäcklund, justitierådet, Stockholm. • Kjell Å Modéer, professor emeritus, Lund. • Anders Eka, Högsta domstolens ordförande, Stockholm. • Helena Jäderblom, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, Stockholm. • Martin Sunnqvist, Docent, Lund. • Kaarlo Tuori, Professor emeritus, Helsingfors. • Hans Petter Graver, Professor, Oslo. • Jørn Øyrehagen Sunde, Professor, Oslo.