Att leva med böcker

Kjell Å Modéer

Den svenske rättshistorikern Gerhard Hafströms (1904–1985) samling av rättshistoriska böcker i Olinska stiftelsens bibliotek.

2019, 80 sidor

Jurister i Skandinavien har av tradition byggt upp egna bibliotek för sin yrkesutövning. De institutionella biblioteken är en relativt sen företeelse. De svenska hovrätterna och underrätterna hade ända fram till tiden efter andra världskriget mycket begränsade bibliotek. Äldre juridisk litteratur får man därför söka i privata samlingar, som har byggts upp av professionella jurister. Åtskilliga av 1800-talets juristbibliotek kan idag i detalj spåras och identifieras med hjälp av auktionskataloger och bouppteckningar. De flesta av 1900-talets juristbibliotek har däremot inte bevarats för framtiden. En imponerande boksamling, som däremot i sin helhet har bevarats, är den som tillhörde hovrättsrådet Gustav Olin (1872–1955). Den förvaras idag på Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin.

Ett tillskott till Olins bibliotek har sedermera skett, när institutet förvärvade professor Gerhard Hafströms samling av äldre rättshistorisk litteratur. I skriften Att leva med böcker presenteras boksamlaren och han samling. Vidare presenteras det materiel av rättslig betydelse, som den tidigare ägaren lämnat kvar i böckerna, vilket ger en fördjupad inblick i boksamlingen.