RSK 8, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Lennart Lundmark
Samernas Skatteland

2006, 216 sidor

Lappskattelanden är ett säreget inslag i den svenska fastighetsrättens historia. De är också ett återkommande tema i dagens diskussioner om samernas rätt till land och vatten. Från mitten av 1600-talet till början av 1900-talet var lappbyar i Norr- och Västerbotten indelade i skatteland. Inledningsvis behandlade både häradsrätter och länsmyndigheter lappskattelanden som skattejord. Mot slutet av 1600-talet började länsstyrelsen hävda att de var kronans mark. Häradsrätten motsatte sig detta, men berövades sin domsrätt över lappskattelanden åren kring sekelskiftet 1800. Under 1800-talet betraktades lappskattelanden som upplåtelser på kronojord. I 1886 års renbeteslag stadgades att lappbyarnas områden skulle brukas kollektivt. Trots det fanns lappskatteland kvar i Västerbotten till 1928. Uppfattningen av lappskattelandens fastighetsrättsliga status genomgick stora förändringar under närmare 300 år. Boken beskriver dessa variationer och vill därmed lägga en historisk grund för framtida överväganden angående samernas rätt till renbetesområden och andra naturresurser.