RSK 5, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Alan Watson
Authority of Law; and Law

2003, 184 sidor

Huvudtemat i professor Watsons bok är den mycket stora betydelse som auktoritetstänkandet spelar i rättsutvecklingen. Sökandet av auktoritet hindrar ofta en rationell utveckling av rätten, som passar i det samhälle den skall tillämpas. Även där auktoritetstänkandet borde ha minst betydelse i rättsbildningen – framför allt i lagstiftningen – åberopar lagstiftaren en högre auktoritet än statsmakten. Att lagen uteslutande kan vila på sin giltighet är en uppfattning som tillbakavisas. Av förklarliga skäl är Professor Watson studie i huvudsak rättshistorisk. Ett stort utrymme är ägnat den romerska rätten, som har haft en särställning och ett särskilt stort inflytande på utvecklingen av ett sekulärt rättssystem. Utan dess auktoritet skulle den moderna västerländska rätten ha sett annorlunda ut.