RSK 2, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Alan Watson
Legal History and a Common Law for Europe

2001, 181 sidor

Alan Watson är en välrenommerad auktoritet på romersk rätt, komparativ rätt, rättshistoria och rätt och religion. Han har inom dessa forskningsområden publicerat nära 150 böcker och artiklar. Mest kända är hans arbeten Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (1974), Society and Legal Change (1977) och The Evolution of Western Private Law (2000). I föreliggande arbete tar professor Watson upp en kontroversiell fråga, nämligen utvecklingen mot en unifiering av europeisk privaträtt. Denna bok skiljer sig emellertid från andra studier av frågan hur en enhetlig privaträtt skall åstadkommas för den Europeiska Unionen, då den inte direkt diskuterar lämpligheten av en gemensam privaträttskodifikation för hela EU som den har lagts upp i gemenskapens direktiv. Syftet med studien är snarare att understryka betydelsen av vad man kan lära av rättshistorien när det gäller formeringen av nya enhetsskapande strukturer.