RSK 1, LILLA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA SKRIFTER

Mellan makten och menigheten

2001, 275 sidor

Ämbetsmännen utgjorde en viktig del i statsbildningsprocessen och staten under den tidigmoderna perioden. Men vad gjorde de i sin praktiska verksamhet? Vilken roll hade t. ex. fogdarna, prästerna, landshövdingarna, borgmästarna, domarna och nämnden i den lokala förvaltningen mellan centralmakten och allmogen? Hur löstes konflikter på landsbygden och i städerna och vilken roll spelade förvaltningen i sammanhanget? Vem i sin tur kontrollerade tjänstemännen och hur? Hur gick det till då Jämtland införlivades med Sverige och vilka var landshövdingens åtgärder i samband med integreringen? Hur såg ämbetsmännen på sig själva och hur betraktades de av andra? De är några av de frågor som belyses i denna bok. Mellan makten och menigheten utgår från ett symposium anordnat av det äldrehistoriska seminariet vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, med temat “Den tidigmoderna staten, ämbetsmännen och undersåtarna.” Forskare från flera universitet i Sverige och Finland medverkar: Maria Cavallin, Pär Frohnert, Mats Hallenberg, Martin Hårdstedt, Christer Karlsson, Petri Karonen, Marie Lennersand, Pia Letto Vanamo, Peter Lindström och Tord Theland.