RS 9, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Den svenska juridikens uppblomstring i 1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormaktssamhälle

184, 324 sidor

Föreläsningar vid ett svenskt-finskt rättshistoriskt tvärvetenskapligt symposium i Uppsala 18-20 april 1983.

Innehåll:

 • Margareta Revera, 1600-talsbönderna och deras herrar. Om jordägande, skatter och samhällsförändringar i ljuset av nyare forskning. • Ingun Montgomery, “… enighet i religion och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundval till ett … varachtigt regemente …”.
 • Nils Runeby, Till frågan om fundamentallagsbegreppets uppkomst i Sverige.
 • Stig Strömholm, Grotius och den tidigare naturrätten.
 • Rolf Lindborg, Johannes Schefferus och naturrätten.
 • Heikki Ylikangas, Kampen mellan naturrätt och romersk rätt i Sverige.
 • Lars Björne, Rättssystematiken i den svensk finska juridiska litteraturen på 1600-talet.
 • Allan Ellenius, Imago iustitiae. Till rättvisans ikonografi under stormaktstiden.
 • Stig Jägerskiöld, Rätt och rättskipning i 1600-talets Sverige.
 • Martti Parvio, Den svenska kyrkorätten under 1600-talet.
 • Yrjö Blomstedt, 1600-talet juridik i Finland. Reflexioner kring käll- och forskningsläget.
 • Bo H. Lindberg, Brott och straff enligt more geometrico. Ett kristet aristoteliskt krav.
 • Göran Inger, Studier rörande den svenska processrättens utveckling under 1600-talet. Arbetsrapport från pågående forskning.