RS 30, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Kjell Å Modéer • Martin Sunnqvist
Lagens öga. Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821–2021

2022, 560 sidor

Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades 1820 och började sin verksamhet 1821. I denna bok beskrivs hovrättens historia under dess första 200 år – hur den inrättades och hur dess verksamhet har utvecklats i Kristianstad och Malmö. Dessutom beskrivs de rättsliga förhållandena i Skåne och Blekinge innan hovrätten fanns. Genom boken får läsaren på så sätt en överblick över de senaste tusen årens rättshistoria i Skåne och Blekinge med tyngdpunkt på perioden 1821–2021. Den forskning som ligger till grund för boken bygger inte bara på litteraturstudier, utan även på intervjuer och tidigare obearbetat arkivmaterial.

Boktiteln ”Lagens öga” anknyter dels till Esaias Tegnérs kända vers till hovrätten vid dess inrättande, dels till den nuvarande hovrättsbyggnadens utformning. Instiftandet av hovrätten binds därmed samman med verksamheten i den nuvarande hovrättsbyggnaden. Lagens öga var under det tidiga 1800-talet en flitigt använd metafor för rättstryggheten i samhället och för den konstitutionella rättsstaten. Hovrättens bidrag till att upprätthålla rättsstatens ideal uppmärksammas särskilt i boken.

Författare:

  • Kjell Å Modéer är professor emeritus i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Han har tidigare publicerat bl.a. Hovrätten över Skåne och Blekinge. En överrätts tillkomsthistoria (1971) och har även vid ett flertal tillfällen tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätten.
  • Martin Sunnqvist är docent och universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds Universitet. Han godkändes som hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 2011 och har varit rådman i Malmö tingsrätt.