RB 64, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Mats Kumlien
Continuity and Contract. Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law

2004, 398 sidor

Synen på förhållandet mellan vad vi idag kallar arbetstagare och arbetsgivare har under tidernas lopp genomgått stora förändringar. En rättslig princip har dock alltid varit att en arbetstagare ska lyda arbetsgivarens order beträffande när, var och hur arbetet ska utföras även om det kan innebär helt nya villkor. Om arbetstagarens lydnadsplikt har det förts en debatt som har djupa historiska rötter. Continuity and Contract är den första större översikten över den svenska arbetsrättens historia. Boken belyser hur juridiska och politiska argument har varierats för att legitimera och modifiera lydnadsplikten. Principen återfinns i antikt tänkande, svenska medeltidslagar, David Nehrmans Inledning Til Then Swenska Iurisprudentiam Civilem (1729), 1734 års lag, 1800-talets lagförslag och doktrin, liksom i den nya svenska arbetsrätt som fick sitt genombrott på 1930-talet. Författaren visar hur den rättsliga grunden och sanktionerna successivt har förskjutits från offentligrättsliga legostadgors hot om straff och tvångsåtgärder till civilrättsliga avtal med fredsplikt, skadestånd och uppsägning. Parallellt har den politiska legitimeringen förflyttats från religiösa förebilder, som Abrahams offrande av Isak, till överväganden om effektiv arbetsfördelning och ekonomisk tillväxt. Men temat har varit det samma, nämligen att värna “det allmänna bästa”. Boken lägger särskild tonvikt vid uppkomsten av 1900-talets kollektivistiska system och hur Arbetsdomstolen kom att spela en nyckelroll för att integrera legostadgornas synsätt med folkhemmets jämlikhetsideal. Historien förs fram till 1970-talets omstridda lagstiftning om anställningsskydd (LAS) och medbestämmande (MBL). Författaren ger också komparativa perspektiv med referenser till rättsutvecklingen i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Continuity and Contract vänder sig till alla, jurister och andra historiskt intresserade, som vill sätta sig in i den svenska arbetsrättens kontinuitet och förändring.