RB 60, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lars Björne
Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia. III. 1871–1910

2002, 550 sidor

Den tredje delen av författarens framställning av den nordiska rättsvetenskapens historia behandlar den tid för omkring ett sekel sedan, då den tyska konstruktiva riktningen (“begreppsjurisprudensen”) var dominerande i Norden. Efter de litteraturhistoriska avsnitten inleds bokens andra huvuddel med diskussionen om den rätta juridiska metoden, främst mellan danska och norska rättsvetenskapsmän. Liksom i tidigare delar analyseras också rättssystematikens samt rättskälle- och lagtolkningslärans utveckling. Författaren undersöker vidare debatten om vilje- och tillitsteorins för- och nackdelar, striden mellan den klassiska och den sociologiska straffrättsskolan, den statsrättsliga positivismens betydelse i Norden samt den rättshistoriska forskningens utveckling genom hela 1800-talet. Även denna del innehåller en samling korta juristbiografier samt litteraturförteckning och personregister.