RB 59, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Per Nilsén
Att “stoppa munnen till på bespottare”. Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden

2001, XIV+460 sidor

I avhandlingen undersöks undervisningens dagspolitiskt betingade upphov och de diskussioner som fördes i råd och ständer om det önskvärda i att undersåtarna bibringades sunda kunskaper om landets författning samtidigt som det faktiska innehållet i undervisningen studeras ur ett idéhistoriskt perspektiv. Samtliga universitet inom det dåvarande Sveriges gränser har uppmärksammats: Uppsala, Åbo, Lund och det i den svenska maktsfärens periferi liggande universitetet i Greifswald. Vad beträffar det statsrättsliga stoffets behandling i föreläsningar men också ur en mera vid synvinkel konstateras ett mycket starkt beroende av tysk-romersk idétradition. Vidare framhåller författaren det starka förnekandet från svensk sida av detta beroende, ofta beledsagat av nationella övertoner och lovprisandet av den specifikt “svenska friheten”.