RB 58, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lars Björne
Brytningstiden. Den nordiska rättsvetenskapens historia. II. 1815–1870

1998, XIV+522 sidor

Boken är andra delen av författarens omfattande framställning av den nordiska rättsvetenskapens historia från 1500-talet till mitten av 1900-talet (jfr RB 52). I den nu utkomna delen behandlas den period, som också kunde kallas Ørsteds och Savignys tid, då den nordiska juridiken med Danmark som föregångsland kraftigt utvecklades genom utländska impulser från främst Tyskland. Den juridiska litteraturen behandlas landvis börjande med Danmark, medan bokens andra huvuddel belyser de centrala dragen i den nordiska rättsvetenskapens utveckling genom att analysera vissa problem och frågeställningar, bl.a. rättssystematiken, rättskälle- och lagtolkningsläran, äganderättsbegreppets utveckling, debatten om dödsstraffet och övergången från den legala bevisteorin till den fria bevisprövningen. Även denna del avslutas med en samling korta juristbiografier.