RB 56, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Mats Kumlien
Uppfostran och straff. Studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

1997, XII+396 sidor

Skall ungdomsbrottslingar i de övre tonåren straffas eller vårdas? 1990-talets rättspolitiska debatt i frågan har präglats inte bara av spekulationer om framtiden utan också av återblickande perspektiv. Debatten har kretsat kring motsatspar som humanitet repression, behandlingstanke klassisk straffrätt, statsintervention liberal rättsstat. Diskussionen har visat att politiska värden påverkar kriminalpolitiken men också det omvända, att kriminalpolitiken kan fungera som verktyg för att tydliggöra och befästa politiska värden. En systematisk rättshistorisk undersökning av upprinnelsen till 1900-talets rättsliga dualism beträffande samhällets reaktioner mot ungdomsbrott har saknats. Föreliggande arbete analyserar ur ett historiskt komparativt perspektiv den idé- och laghistoriska bakgrunden till vår egen tids rättspolitiska debatt i ämnet. Boken utgör en omarbetad och utvidgad version av författarens doktorsavhandling från 1994.