RB 46, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lars Björne
Nordisk rättskällelära. Studier i rättskälleläran på 1800-talet

1991, XII+255 sidor

Boken innehåller en mycket noggrann genomgång av nordiska juristers ställningstagande till rättskällefrågorna under 1800-talet. Författaren inskränker sig till den rättskällelära som framförts i den juridiska litteraturen. Den av domstolarna faktiskt använda rättskälleläran eller rättskälleläran i lagstiftningen berörs inte. Tyngdpunkten vilar på explicita uttalanden om rättskällorna medan endast undantagsvis diskuteras vilka rättskällor man i realiteten använt sig av. Författaren diskuterar frågan huruvida modern rättskällelära skiljer sig från den s.k. traditionella rättskälleläran.