RB 21, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Hans Petersson
Morgongåvoinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 års lag

1973, 512 sidor

Författaren behandlar ett rättsinstitut, som ur historisk synvinkel har relevans framför allt för förståelsen av de besuttna klassernas godsförhållanden och godspolitik. Men denna institutmonografi tar också upp rättshistoriska frågeställningar som exempelvis morgongåvans ursprung, innebörd, storlek och tidpunkten för givandet. Författaren har koncentrerat sig på det omfattande svenska källmaterialet, vilket redovisas i en avslutande kasuistik.