Rättshistoria för alla?
Seminarium om rättshistoriens teori, metod och funktioner i Stockholm den 15 till 16 november 2018

Symposiets syfte var att bereda tillfälle att diskutera frågan om vad som kan antas utgöra föremålet för rättshistoriska studier. Ofta likställs rättshistoria med det som inte längre är gällande. Frågan är dock om det uteslutande är rättens förflutna som ryms inom rättshistorikerns forskningsuppgifter. Rättens historiska karaktär – dess historicitet – skulle lika gärna kunna tänkas vara föremålet för det rättshistoriska intresset. Med en sådan ansats träder frågor om rättens inre och yttre drivkrafter i förgrunden. Rätten kan därigenom analyseras ur ett utvecklingsperspektiv. Tanken är vidare att inventera de möjligheter som rättshistorien erbjuder såväl andra rättsvetenskapsmän som praktiskt verksamma jurister. Några exempel på frågor som kan diskuteras är: Kan rättshistorisk forskning ge normativa resultat? Finns det en ”historiens dom”? Skulle rättshistoriska studier kunna bidra med en vetenskaplig grund för ett mer kritiskt förhållningssätt till rättssystemet och rättskulturen? Är rättsdogmatiska och rättshistoriska perspektiv ömsesidigt uteslutande eller är de snarare oskiljaktiga? På vilka sätt kan rättshistorien bidra med fördjupade insikter i den gällande rättens innebörd och struktur?