Den idealistiska filosofin och juristerna II
En rättshistorisk konferens den 29–30 maj 2015

En andra konferens på temat ”Den idealistiska filosofien och juristerna” anordnades av institutet i maj 2015. Denna gång låg fokus på staten och rätten som exponenter för ett organiskt tillstånd och dess utveckling. Konferensarbetet följde två huvudlinjer: 1. Den organiska historieuppfattningen i sig, hur den uppträdde och utvecklade sig hos de efterkanteanska filosoferna och vidare hur den historiska skolan i sin rättsteori omsatte organtanken och tillmätte rätten en historisk karaktär; 2. En andra huvudlinje var att undersöka det organiska som en tankemodell i stats- och rättsfilosofien. Särskilt beaktades fördelningen av funktionerna som autonoma organismer inom statens ramar. Stickord var rättsgenetik, utvecklingshistoria, teleologi, perspektivism, dialektik, statsorganismer, organisk statsteori, positiv, naturlig och historisk. I konferensen deltogrättvetare från Tyskland, Polen, Ryssland, Estland och Sverige.