Svea Hovrätt 1614–2014
Den 16-17 oktober 2014 anordnade Institutet för rättshistorisk forskning en konferens på temat Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe. Svea court of appeal 1614–2014.

Konferensen föranleddes av att Svea hovrätt, som invigdes den 16 februari 1614 under kung Gustav II Adolfs regeringstid, detta år firade sitt 400-årsjubileum. Institutet för rättshistorisk forskning bidrog till högtidlighållandet av denna händelse genom att ge ut en antologi med uppsatser som behandlar domstolens tidiga historia, nämligen The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives (RS 26). Symposiets första dag ägnades åt en presentation av antologin, då författarna redovisade sina respektive forskningsresultat. Under den andra dagen fortsatte programmet med en rad föredrag av framstående internationella rättshistoriker – från olika länder i Europa samt från USA och Australien –  som inbjudits av institutet för ändamålet. Bidragen fokuserade en rad olika frågor avseende appellationsdomstolarnas jurisdiktion och rättstillämpning, som behandlats i den rättshistoriska forskningen. Den andra symposiedagens föredrag har institutet låtit publicera i Rättshistoriska studier (RS 27).