Om juridiska begrepp och rättens begreppslighet
En rättshistorisk konferens den 30–31 maj 2014

I maj 2011 ägde en internationell konferens rum i Stockholm på temat Den allmänna delen och den romerska rätten: Om betydelsen av den romerska rätten för det förmögenhets- rättsliga studiet. Tanken med konferensens tema var att återanknyta till 1800-talets pandektvetenskapliga tradition och i dess hägn undersöka den romerska rättens roll i den förmögenhetsrättsliga begrepps- och systembildningen. I konferensen, som hade en interdisciplinär inriktning, deltog rättshistoriker, romanister, rättsdogmatiker och komparativister, som i sina konferensbidrag belyste tematiken ur ett antal skilda synvinklar. De diskussioner som fördes på konferensen vittnade om ämnets såväl tidsliga aktualitet som rättsvetenskapliga relevans. Det visade sig vidare att det var frågan om rättssystemets natur och den juridiska systematikens roll i allmänhet som fångade konferensdeltagarnas intresse. Denna mer grundläggande frågeställning utgör nu ramen för det fortsatta arbetet. Den romerska rätten kommer visserligen även fragment att vara en viktig aspekt, men den kommer inte att utgöra huvudtemat. Fokus har istället förflyttats till de juridiska begreppen och rättens begreppslighet.