Den allmänna delen och den romerska rätten:
Om betydelsen av den romerska rätten för det förmögenhetsrättsliga studiet.<br>
En rättshistorisk konferens i Stockholm den 27–28 maj 2011

Under de senaste femtio åren har studiet av den romerska rätten alltmer kommit att domineras av idéhistoriska perspektiv, vilket har inneburit att disciplinen i allt högre grad fjärmat sig från den gällande rättens dogmatik. I förlängningen har denna utveckling inneburit att den rika pandektvetenskap, som alltsedan glossatorerna format vår rättskultur, förlorat mycket av sin styrka. Temat för symposiet var att undersöka den romerska rättens roll i förmögenhetsrättens begrepps- och systembildning. En traditionell uppfattning i den rättshistoriska litteraturen har varit att den romerska rättens inflytande på den nordiska rättskulturen har varit förhållandevis begränsat. Denna ståndpunkt har till och med varit ett argument för att ifrågasätta den nordiska rättskulturens tillhörighet till civil law-traditionen – en uppfattning som emellertid sedermera i hög grad vederlagts. Om man vidgar perspektivet till att avse den pandekträttsliga traditionen är det uppenbart att det romerskrättsliga inflytandet varit obrutet och intensivt från medeltiden fram till våra dagar.