RS 30

rättsordningen under den danska tiden: före 1658 vara fyra ytterligare riksråd, fem andra adelsmän och fyra ”Lärde och Laghfarne ährlige Män”.49 Såväl de ofrälse juristutbildade som de adelsmän som hade akademisk utbildning hade inledningsvis denna utbildning främst från nordtyska och nederländska universitet, men efter hand allt oftare från Uppsala, Åbo eller (efter 1668) Lunds universitet.50 Processen vid hovrätten var inledningsvis normalt muntlig. I 1615 års rättegångsprocess angavs att när parterna hade lämnat över målet för hovrättens bedömning, skulle domarna inte vara för hastiga att döma utan låta parter och andra lämna rättssalen och sedan gå till väga på följande sätt.51 I enklaremål kunde domen genast formulerasochavkunnas.52 I viktigare eller mera invecklade mål skulle akten först renskrivas och sedan skulle dessa avskrifter lämnas till ”twenne Bijsittiare ad referendum”.53 Dessa två ”Referentes Assessores” skulle sedan uttala sig över om domen var riktig.54 Slutligen skulle ”alleActaaff Nyo Ord ifrån Ord uthi hela Collegii närwarelse blifwa upläsne så frampt thet synes wara aff nöden”, varefter presidenten skulle låta först referenterna och sedan övriga ledamöter från de yngre till de äldre redogöra för sina bedömningar.55 Om någon annan ledamot önskade att läsa akten, skulle omröstningen skjutas upp.56 Hovrätten var domför med åtta av de totalt 14 ledamöterna.57 Den nu nämnda hovrätten kom senare att benämnas Svea hovrätt, efter hand som fler hovrätter inrättades: Åbo hovrätt 1623, Dorpats hovrätt 1630 ochGöta hovrätt 1634. De fick beteckningen Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt, vilket går tillbaka på formuleringen vid Rikskammar46 49 11 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 137. 50 Marianne Vasara-Aaltonen, ”From Well-travelled ’Jacks-of-all-trades’ to Domestic Lawyers: The Educational and Career Backgrounds of Svea Court of Appeal Judges 1614–1809” i Mia Korpiola (red.), The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives”, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014. 51 27-28 §§ 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 159. 52 29 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 159. 53 30 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 160. 54 31 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 160. 55 32 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 160. 56 34 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 161. 57 3 § 1615 års rättegångsprocess i Schmedeman 1706 s. 145.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=