RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 Fiscalerne föredraga, hwar sin wecka, inför HofRätten, alla Brottmålsskrifter och underställde Ransakningar, samt författa Utslag i de sistnämnda, då deremot Notarierne uppsätta Utslag i alla andra Brottmål. Att börja med, ansåg man det wara möjligt för Notarierne att, jemte Protocollsförandet, äfwen uppsätta både Utslag i alla beswärsmål och domar i wädjade mål; men det befans snart att, oaktadt den mest ansträngda arbetsflit, det blef för Notarien omöjligt att med noggranhet uppsätta sitt protocoll och, med den skyndsamhet som Parters rätt syntes kräfwa, tillika författa både Utslag och Domar. HofRätten beslöt derföre, på Presidentens hemställning, att befria förste Notarien från Protocollsföringen och deremot ålägga honom skyldigheten att författa alla domar. Ett ytterligare skäl för en sådan ordnings införande blef de täta behofwen af Adjunctioner, dertill förste Notarien företrädeswis skulle begagnas och således äfwen för detta ändamål wara fri från bördan af Protocollsföringen. Men då man nu tog en Notarie ifrån den wanliga Protocollsföringen, blef det också nödigt att antaga en ExtraOrdinarie Notarie, som med de Ordinarie alternerar om Protocollsföringen och derföre åtnjuter sitt Protocolls inkomster samt tour efter Ordinarie Cancellister. Notarierne föra endast ett allmänt SakProtocoll. Uti detta Protocoll inflyter allt hwad som passerat för dagen under HofRättens Session; och till controll på Protocollsföranden, håller en af Ledamöterne, tourwis, under en bestämd tidslängd, en antekning eller så kallad Manual; men för att undgå att belasta dagens HufwudProtocoll med den myckna skrifning, som äger rum, då ett ärende skall utställas på Communication, derwid hela rubriken af målet äfwensom CommunicationsResolutionen skall verbatimfinnas införd, har man antagit ett BiProtocoll, hwilket, sedan det blifwit justeradt, lemnas med handlingarne till Actuarien, hos hwilken klagande-Parten, emot bewis som han tecknar å Protocollets blanka sida, uttager handlingarne för att dem communicera. Denna controll har befunnits mycket säkrare än den wanliga communicationsboken, som i början begagnades. Samme Notarie förer Protocollet ifrån och med Thorsdagen i ena weckan till och med Onsdagen uti den nästkommande. Under påföljande 122

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=