RS 30

casper ehrenborghs berättelse dagens Session framlemnar Notarien Protocollet för den föregående dagen, till den som förer Manualen, för att dermed jemföras. Manualföraren aflemnar sedan Protocollet, genomgånget, till hwar och en Ledamot, som gjort någon anmälan, eller warit Referent uti något deri upptagit mål; och denne teknar in margine sin initial, såsom betyg om Protocollets riktighet i det som honom rörer. Innefattar Protocollet mundtliga andraganden för Parter eller deras Ombud, så justeras detsamma för dem uti HofRättens förmak, med rättighet för desse att begära företräde inför HofRätten och göra anmärkning emot den del af Protocollet, som af dem icke will godkännas, eller att i annat fall tekna deras godkännande in margine. Sedan allt detta föregått, lemnas Protocollet till Ordföranden, Presidenten, då han är närwarande, annars till äldste tjenstgörande Ledamoten, som genomläser detsamma och, om han det godkänner, förser det med sin signatur. På enahanda sätt tillgår med justeringen af BiProtocollet öfwer communicerade ärender. I öfwerensstämmelsemedHofRättens beslut, uppsätter Notarien ofördröjeligen Utslag, dem han, till genomseende och granskning, framlemnar, uti alla Referentmål till föredraganden, och uti andra mål till yngsta Ledamoten. Sedan en sådan granskning hunnit werkställas af alla de Ledamöter, som öfwerwarit målet, samt Expeditionen öfwerlemnats till äldste Ledamoten eller Presidenten, om han deltagit i beslutet, så underskrifwes expeditionen äfwen af honom, om han, lika med de yngre, ej funnit något att wid densamma erindra; men i annat fall deremot någon af Ledamöterne skulle hysa betänkligheter wid Expeditionen, så tecknas med blyartspenna ett märke in margine, wid det ställe som är anmärkningswärdt, af hwar och en; äfwensom anledningen till betänkligheten uppgifwes i korthet på ett särskildt papper; och då Expeditionen i sådant skick kommit till Ordföranden, framställer han anmärkningarne såsom gemensamt öfwerläggningsämne samt rättar sedermera expeditionen enligt de flestas beslut. På lika sätt tillgår med justering af Fiscals Utslag och andra Expeditioner. För hwarje Protocollstour lemnar Notarien Protocollerne genomdragne, i förening med de till Protocollet afgifna särskildte vota, till Actuarien, som förwarar dem; och bör inom tre månader hwarje Protocoll genomNotariens försorg, renoveras, derwid allt sådant 123

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=