RS 30

casper ehrenborghs berättelse delar öfrige handlingar, som icke tillhöra hans föredragning, emellan AdvocatFiscalen, Actuarien och den Fiscal, som för weckan är tjenstgörande. AdvocatFiscalen bestrider HofRättens Oeconomie och upprättar förslag för aflöningen, samt utöfwar i öfrigt sitt Embete i öfwerensstämmelsemed de föreskrifter, som för AdvocatFiscaler i de äldre HofRätterne äro gällande. Actuarien, hwilken icke åligger någon slags föredragningsskyldighet, förer särskildt Diarium öfwer handlingar uti alla wädjade mål, som han emellan HofRättens Ledamöter lottar, så snart skriftwäxlingen är slutad. Han emottager äfwen af Secreteraren och Fiscalerne förklaringar och recipissen uti alla Beswärsmål, dem han jemwäl emellan Ledamöterne lottar, då förklaring inkommit och beswärsacten således anses complett; och uppförer han derefter målen å dertill inrättade Rotular. Dessutom håller han en så kallad RevisionsBok eller anteckning öfwer mål, som anmälts till fullföljd hos Kongl. Maj:t. I öfrigt förwarar Actuarien handlingarne och håller öfwer allt som är under hans wård så beskaffade registrerade anteckningar, att han genast kan tillhandagå med de upplysningar eller handlingar, som tillhör honom att meddela. Fiscalerne emottaga af Secreteraren alla skrifter och handlingar i Brottmål, dem de, hwar för sin tjenstwecka anteckna uti dertill inrättadt Diarium i nummerföljd på det sätt, att alla lösa skrifter och anföranden anmärkas under samma nummer som hufwudmålet erhållit. Underställningsmålen intagas ock i samma nummerföljd, men uppföras derjemte på särskild Rotul, med det nummer i Rotuln, som motswarar de inkomne underställningsmålens antal och hwilket nummer af Fiscalen tecknas å sielfwa ranfakningshandlingarne; och under samma nummer anmärkas alla skrifter och handlingar af hwad beskaffenhet de wara må, som med ransakningen kunna äga gemenskap. Kongl. Remisser, rörande underställde Brottmål antecknas likaledes både i Diarium och Rotul, och de, som angå ringare Brottmål, tecknas allenast i Diarium. För hwarje mål anmärkes i Diarium, hwilka åtgärder deruti af HofRätten widtagas. 121

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=