RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 Utan annan instruction än den Presidenten erhållit, att organisera Werket och inrätta arbetsmethoden så, som han och HofRätten ansåg för ärendernas jemna och säkra gång wara lämpligast, trädde sålunda HofRätten iwerksamhet och ordnade arbetet småningom på det sätt, som det nu fortgår, nemligen: Att af de Sex Ledamöterne njuter alltid en, wäxelwis med de andre, twennemånaders tjenstledighet.Af de öfrige FemLedamöterne bestrides således arbetet, under ledning af Presidenten, ifrån första Söcknedagen efter Trettondedag Jul till och med den 20 December, utan annat uppehåll, än ifrån Onsdagen uti Dymmelweckan till första helgfria måndag efter Påsk. Å första Sessionsdagen hålles i Stadens Kyrka offentlig Gudstjenst, den HofRättens hela Personal bewistar, och derefter fortgår arbetet ifrån klockan Tio förmiddagen till klockan Twå eftermiddagen, eller fyra timmar alla Söcknedagar, med undantag af Lördagarne, som anwändas att hemma eller på HofRättcn justera Expeditioner. Presidenten eller, i hans frånwaro, äldste tjenstgörande Ledamoten öppnar alla till HofRätten ankommande bref och aflemnar dem till Secreteraren, som uti särskilt Diarium desamma antecknar och sedermera utdelar dem till de HofRättens Tjenstemän, hwilka det tillhör att dem handlägga eller förwara. Secreteraren håller derjemte ett Diarium, öfwer alla sådane skrifter, Beswär, Förklaringar och EmbetsMemorialer, som till HofRätten ingifwas, af hwad beskaffenhet de må wara, och fördelar dem likaledes till wederbörandes handläggning; äfwensom han förer särskildta anteckningar öfwer demål, som efter Wad fullföljas i HofRätten: öfwer Auscultanters antagande: Domareförordnanden; öfwer personer af Adelig börd, som under HofRättens jurisdiction gjort sig, på ett eller annat sätt, förlustige af sin representationsrätt å Riddarhuset, samt öfwer de personer dem HofRätten förordnar till Förmyndare eller Curatorer. Efter klockan Tolf hwarje Sessionsdag föredrager Secreteraren inför HofRätten alla Beswär, Ansökningar, Memorialer och det mera, som kan anses courant för dagen och icke innefattar Brottmålsegenskap, och för120

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=