RS 30

casper ehrenborghs berättelse ”Enligt Kongl. Majt:s Nådiga Kungörelse den 22 October 1820 inrättades en HofRätt, under namn af Kongl. Maj:ts och Rikets HofRätt öfwer Skåne och Blekinge, hwilken skulle börja sina arbeten uti Christianstad den 4 Julii 1821. Till denne HofRätts Jurisdiction anwisades Malmöhus, Christianstads och Blekinge Län; och deDomstolar, som således skulle derunder sortera, bestodo af Twå LagmansRätter, Tio HäradsRätter, Tjuguen Stadsdomstolar, Tre LandshöfdingeEmbeten samt Ett Consistorium Academicum. Till bestridande af göromålen i den nya HofRätten utsågos af Kongl. Maj:t: En President, med wanlig lön å stat: Twå HofRättsRåder, med HofRättsRåds lön: Fyra Assessorer: En Secreterare och En AdvocatFiscal, hwilka alla, utomAdvocatFiscalen, erhöllo Kongl. Majt:s nådiga Fullmagter, den 14 Mars 1821; hwaremot AdvocatFiscalen förordnades af Kongl. Maj:t tills widare, och fortfar ännu att på samma Constitutorial förwalta AdvocatFiscalsEmbetet. Dessutom bestämdes till HofRättens biträde: Twå Fiscaler: Tre Notarier: En Actuarie: Tre Cancellister, samt EnWaktmästareochTwå HofRättsPoster;och täktes Kongl.Maj:t i nåder öfwerlemna åt Presidenten, att utnämna första uppsättningen af denna Personal; äfwensom HofRätten lemnades rättighet att ytterligare, efter behof och omständigheter, antaga till sitt biträde extra betjente, utan lön. I den stund HofRätten inrättades, bestämdes Lönestaten till det samma, som för Götha HofRätt, utom för Fiscalerne, hwilka tilldelades lika lön med Notarierne uti Götha HofRätt, och Actuarien, åt hwilken anslogs samma Lönebelopp, som för Actuarien i Swea HofRätt; hwaremot de Twå yngste Notarierne skulle erhålla endast sådan Lön, som Fiscalerne uti Götha HofRätt på Stat åtnjuta. Sedan Kongl. Maj:t sjelf i nåder täckts installera den nya HofRätten och af Presidenten samt Ledamöterne taga Tro-, Huldhets- och Embetsmanna-eden; sammanträdde HofRätten första gången den 4 Julii 1821 uti Christianstad, under Ordförande af Hans Kongl. Höghet KronPrinsen; derwid alla de personer, dem Presidenten, med Kongl. Maj:ts särskildta nådiga tillstånd, kallat och utnämt till Tjenstemän wid HofRätten, fingo aflägga Tro-, Huldhets- och Tjenstemanna-ed, hwarefter de blefwo försedde med HofRättens ConfirmationsFullmakter. 119

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=