RB 57

Perspektiv, begrepp och och angreppssätt 53 ingår striden i den maktproeess varigenomolika grupper och aktörer söker påverka egendomsordmngen så att det passar deras intresman hänvisa till Skinner eller till en begreppshistoriker som Rainer Koselleck. Skinner har således betonat att det ligger en formav maktutövning bakom all framgångsrik manipulering av viktiga begrepp, som i sin tur får återverkningar på ideologier, konventioner och handlingar. Äganderätt och laga fång var, som vi skall se, omdiskuterade nyckelbegrepp under sent 1600-tal. Ett annat nyckelbegrepp var besittning. sen.‘'^^ Aven här kan Ätt konstruera ett viktigt begrepp: besittning Charles DonahueJr har pekat på ett genomgående drag i västeuropeisk rättstradition, nämligen att så många rättigheter som möjligt tenderat att ansamlas hos en enda person, somsedan kallats ägare. Genom denna tendens har ordet ägare kommit att bli nära förknippat med föreställningen om ett omfattande rättighetsknippe, vars konkreta innehåll dock kan ha varierat. Donahue markerar att denna tendens — »the agglomerative tendency» — vant mer markerad under vissa historiska perioder, såsom under liberalismens 1800-tal.Så betraktat ligger hans synsätt väl i linje med ett, som jag utvecklat i ett annat sammanhang, nämligen att äganderätt är ett knippe av föränderliga rättigheter och skyldigheter, som kan beskrivas i termer av större eller mindre ansamling av rättigheter på en hand.''^'* Donahue gör dock ytterligare en viktig markering. Han påpekar nämligen att man företrädesvis velat ansamla rättigheterna hos den, som varit i besittning av den aktuella jorden. »The agglomerative tendency» har således i stor utsträckning verkat till förmån för besittaren. Den, som har jorden i sin hand, kommer lätt att uppfattas som den, som skall förfoga över så många rättigheter (och beledsagande skyldigheter) som möjligt.^'’ Donahue belägger sin tes genomexempel från antik romersk rätt och från engelsk medeltidsrätt; i det senare fallet är det Milsoms berömda utredning av hur den kungliga appellationsjurisdiktionen komatt gripa in i relationen mellan feodalherrar och landbor och kraftigt stärka de senares besittningsskydd och överlåtelserätt, under det att feodalherrens rätt reducerades till rätten att uppbära vissa penningutlagor.^'^’ Donahue uttalar sig inte explicit om andra områden (såsom Skan-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=