RB 57

52 Perspektiv, begrepp och angreppssätt för att på så vis tydligare göra något med hjälp av språket. Mycket förenklat kan man säga att Skinner anbefaller att följande fråga alltid skall ställas: »Varför säger han/hon just detta i just denna situation?»^"^ Skinners synsätt innebär att yttrandets beroende av kontexten markeras, och det leder också till en striktare uppfattning beträffande vad som är en korrekt tolkning av ett yttrande. En korrekt tolkning måste således på ett rättvist sätt återge vad den dåtida talaren/skribenten avsäg med sitt yttrande. En liknande ståndpunkt intas av litteraturvetaren Eva Ha:ttner Aurelius, som under inflytande av Michail Bakhtin betonat hur självbiograhska texter alltid tycks innehålla en dold polemik, samt att man måste frilägga målet för denna polemik för att kunna tolka texten rätt.^*^ Detta utgör fruktbara utgångspunkter för studier sombygger på rättshistonskt material, eftersom man där hela tiden konfronteras med uppgiften att tolka yttranden, somdels är uttalade handlingar, dels är inordnade i en diskurs styrd av mycket bestämda konventioner. De är handlingar i särskilt hög grad, eftersom de ingår i argumentativa strategier (man vill övertyga domaren om det man säger) och de är diskursstyrda i särskilt hög grad, eftersomdetta att framträda inför rätta sällan är en spontan aktivitet utan kräver förberedelse och anpassning. I konsekvens med detta blir det viktigt att känna till det idémässiga sammanhang, i vilket argumenten framfördes, men det blir också viktigt att kartlägga det socio-ekonomiska sammanhanget - något Skinner underlåtit och därför fått viss kritik. Jag har utgått ifrån att omvissa argument hela tiden dyker upp i olika mål och i andra sammanhang så vittnar det om att det har funnits ett (möjligen outtalat) samförstånd omatt denna synpunkt var värd att beakta. Det vittnar om en värdering. Denna värdering kan man sedan försöka följa upp, se vilken roll den spelar och inom vilken grundläggande rationalitet eller, om man så vill, mentalitet som den blir meningsfull.''*' Jag har således eftersträvat att visa på såväl de explicita argumenten somderas implicita förutsättningar. Det andra påpekandet gäller intresset för vissa ord eller begrepp. Man märker snart hur särskilt den politiska diskussionen fokuserar på vissa nyckelbegrepp, vars värde alla tycks ense om men vars innebörd eller referensområde kan vara starkt omdebatterade. Jag har valt att ta fasta på dessa begrepp, eftersomjag menar att striden omdemockså avslöjar hur man såg på rätt till egendom. Dessutom

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=