RB 57

Perspektiv, begrepp och och angreppssätt 49 nar), kom dessa båda rättstraditioner att närma sig varandra, med ett ur individens synpunkt mer begränsat egendomsbegrepp som resultat/’'^ För att komma undan den fara, somett anakronistiskt begreppsbruk innebär, har materialet från de danska städerna analyserats med hjälp av tio deskriptiva/funktionella kategorier. Med hjälp av denna metod kan Fenger m.fl. visa att den medeltida »loven sikrer og beskytter den rolige besiddelse og dermed den eksisterende fordeling af jorden. At have jord i va:re er at have den i ha:vd med ret til at va:rge jorden.»^^ Vad somhär betonas är skyddet av själva besittningsförhållandet, att det inte skulle rubbas utan myeket goda skäl. Författarna betonar också att dessa regler hade sin grund i ett antagande om att en berättigad alltid klandrar ett olovligt besittnmgsförhållande inom den föreskrivna preskriptionstiden.^' Om klander således inte riktats mot innehavet, måste det antas var med rätten överensstämmande. Författarna visar även att dessa regler ledde till att skillnaden mellan hävd enligt lag och rent bemäktigande eller inkräktande blev oklar. Två sätt att se på hävd Den här undersökningen handlar främst om den andra punkten i Reeves schema: hur man kunde vinna och bibehålla rätt till fast egendom, främst under 1600-talet men i viss mån också under 1700-talet. Ty det måste, för att tala med Fenger m.fl., ha funnits regler som styrde åtkomsten till jorden och som reglerade relationen mellan olika rättsinnehavare med avseende på samma objekt. Genomatt koncentrera analysen på denna delaspekt bör förutsättningarna vara bättre för att kunna nå resultat, som inte är beroende av huruvida begreppet äganderätt definieras på det ena eller andra sättet. Jag kommer att ägna särskilt stor uppmärksamhet åt den förvärvsform, som kallades urminnes hävd, och det kan därför vara lämpligt att redan här göra vissa förtydhganden. Hävdcregler kan nämligen uppfattas som ganska komplicerade. Fluvudtanken är visserligen enkel: det handlar om en rätt att behålla sådan egendom, som man haft under en viss stipulerad tid. Men detaljerna kan framstå som komplicerade. All slags hävd kan ses ur två perspektivs Låt oss betänka en hypotetisk situation, där en person med »äganderättsanspråk» bru73

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=