RS 30

skåne och blekinge under göta hovrätt: 1658–1809 gällde både land och stad, även om de olika uppsättningarna domstolar för land och stad bibehölls liksom vissa andra specialregler. Rättspraxis, framför allt från Svea hovrätt, hade stor betydelse för utformningen av de nya reglerna.104 1734 års lag utfärdades under 1700-talets upplysnings- och frihetstid. Medborgarens möjlighet att förstå och förutse lagens verkningar var en viktig del av upplysningen, och civilrätten, straffrätten och processrätten blev mer lättillgänglig genom den nya lagen. Samtidigt innehöll 1734 års lag mycket av medeltida rättstänkande tolkat genom hovrättspraxis, vilket innebar att innehållet inte var särskilt nytt. Lagboken kan inte beskrivas som en egentlig upplysningskodifikation. I 1734 års rättegångsbalk handlade 8 kap. om hovrätterna. I 1 §stadgades: ”Hofrätten, somär Konungens högstaNämnd, äger upsicht och vård hafva, at i de Domstolar, som ther under höra, rätt skipas efter Lag, och des rätta förstånd.” I 2 § fanns en uppräkning av de mål som hovrätterna dömde i som överinstans, bl.a. överklagade mål (”lagvadda saker”), besvär över underdomares rättegångsfel, överklagade utmätningsmål från länsstyrelsen (Konungens befallningshavande), underställningsmål (bl.a. sådana mål där dödsstraff dömts ut; dessa straff kunde inte verkställas förrän hovrätten prövat målet).Det fanns ocksåmål där hovrätten dömde som första instans, t.ex. mål om grov försmädelse mot Gud, förgripelser mot kungen, landsförräderi, tjänstefel av domare, och vissa tvister mellan adelsmän. Denna bestämmelse tar oss med tillbaka till 1614, då det fanns en hovrätt som dömde konungens dom och var konungens högsta nämnd. Redan från början hade hovrätten överinseende över lägre domstolar och dömandet där, och den administrerade bl.a. vikarier för domarna, något 104 Modéer 2010 s. 96 ff.; se för en översikt över rättsutvecklingen Natanael Gärde, ”Rättegångsbalken” i Minnesskrift ägnad 1734 års lag, del 1, Stockholm: Svensk Juristtidning, 1934, s. 369 ff. 62 Hovrätterna under 1700-talet, Högsta domstolens tillkomst

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=