RS 30

de yngre juristernas väg till domaryrket var, givit Ljunggren två kronor för hans besvär, lämnade jag hovrätten efter väl förrättat ärende.”464 För att nu återvända till Sandström skrev han i nästa brev, inte om vad som hänt vid inskrivningen i hovrätten, utan om en alternativ karriärväg: Vad Sandström åsyftade med sitt avståndstagande i förhållande till Hintze, som var dominerande i Kristianstads rättsliv under ett par decennier och stadens förste ledamot av advokatsamfundet, var med all sannolikhet att denne utöver sin advokatpraktik tjänade ”stora pengar som privatdiskontör”.466 Att en advokat, men även en stadsfiskal som t.ex. Nils Aschan i Malmö, hade inkomster av denna typ av sidoverksamhet, och dessutom som Aschan förenade åklagarsysslan med att förekomma som ombud i andra typer av mål, var inte alltför ovanligt. Det var dock något som advokatsamfundet fäste uppmärksamheten på och som blev mer och mer omöjligt.467 År 1901 avskaffades parts rätt att efter begäran få muntligt förhör inför hovrätten. Dessa förhör hade vanligtvis endast använts för utväxlande av handlingar (se ovan avsnitten om 1828 och 1856 års arbete med hovrätternas arbetsordningar).468 Nu infördes i stället i 26 kap. 15 § och 27 kap. 15 §rättegångsbalken en möjlighet för hovrätterna att hålla riktiga muntliga förhör med parterna, i syfte att avhjälpa brister i målens utredning. 463 Brev från Robert Sandström till Robert Eklundh den 22 mars 1897, förvarat hos Martin Sunnqvist. 464 Nordholm s. 1. 465 Brev från Robert Sandström till Robert Eklundh den 22 februari 1897, förvarat hos Martin Sunnqvist. 466 Modéer 1992 s. 114. 467 Modéer 1992 s. 95 och 109 f. 468 Prop. 1901:24 s. 83. 193 1901 års muntlighetsreform ”Då jag var i Christianstad ville Hintze ovilkorligen att jag skulle gifva mig dit igen och tjenstgöra i hofrätten för någon tid, och så samtidigt få litet inblick i advokatgöromål på hans kontor, men det är väl inte precis rekommenderande att vara hos honom. Han har en mycket bra notarie nu hos sig som heter Lundholm, hvilken tjenstgjort i Stockholms Rådsturätt, såman finge allt lära sig en hel del.”465

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=