RS 30

hovrätten som remissinstans År 1827 avgav Skånska hovrätten remissyttrande över civillagsförslaget.327 Yttrandet innehåller tre delar: förslag till ändrad lagtext, motiv till dessa förslag, och protokoll över kommitténs arbete. Av protokollen framgår att hovrättens granskningskommitté började sitt arbete den 20 december 1826 och höll på med genomgången av lagförslaget till den 19 juni 1827. De gick igenom balk efter balk, först var för sig och sedan tillsammans. Vad som är mest intressant är kanske inte detaljsynpunkterna på de olika bestämmelserna, utan att Skånska hovrätten – till skillnad från t.ex. Högsta domstolen328 – inte ifrågasatte ambitionen att åstadkomma ett helt nytt lagverk. År 1838 avgav Skånska hovrätten remissyttrande över kriminallagsförslaget.329 Detta var ett positivt yttrande. Hovrätten menade att gällande rätt var alltför splittrad på olika författningar tillkomna vid olika tidpunkter. Det behövdes en ny strafflag, inspirerad av den nya regeringsformen och med en mera tidsenlig språkdräkt.330 Hovrätten var positiv till en ny disposition, med allmänna regler först. Även om domarna var vana vid den tidigare gällande uppställningen, vore det bättre med en systematisk lag, ”der allt är systematiskt sammanställdt och lätt öfverskådligt, än att söka straffbestämmelsen för ett brott i spridda författningar, äldre och nyare, med tillhjelp af Lagsamlingar, hvilka måste supleras med egna antekningar och register, för vinnande af visshet att icke något Lagbud blifvit förbigånget”.331 Även i fråga om att ersätta de mycket detaljerade straffbestämmelserna med mer övergripande brottsrubriceringar och ett latitudsystem, var hovrätten positiv: 327 Anmärkningar wid förslaget till allmän civillag författade wid den af kongl. maj:t i nåder presidenten uti kongl. hofrätten öfwer Skåne och Blekinge anbefallde granskning af berörde förslag. Stockholm. Tryckta hos Johan Hörberg, 1827. 328 Modéer 2010 s. 156. 329 Yttrandet finns tryckt; ”Hof-Rättens öfver Skåne och Blekinge underdåniga utlåtande jemte anmärkningar i anledning af Lagkommitteens Förslag till Kriminallag”, i Juridiskt Arkif bd 9, 1838–39, s. 1 ff. 330 Juridiskt Arkif bd 9 s. 6 ff. 331 Juridiskt Arkif bd 9 s. 11. 139 ”Det blir väl i början för en och annan litet motbjudande att ej få ådöma de absoluta straffen, t.ex. 10 daler för ett sår, 2 daler för en blånad &c. &c., och att nödgas utforska och bedöma den större eller mindre brottsligheten i viljan gernings-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=