RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 snabbare än Court of Chancery och ätterna Hamilton och Wrangel behövde sålunda inte leva med tvisten i generationer. Den 10mars 1749 hade en juridisk ämbetsexamen inrättats i Sverige, den s.k. examen juridicum. Denna examen blev en förutsättning för innehav av statliga tjänster och ämbeten som hade med rättegångar att göra. Eftersom detta inte räckte för att säkerställa tjänstemännens kunskaper, infördes 1766 ordningen att domstolarna skulle förhöra de sökande på deras kunskaper. Två examinatorer skulle utses vid varje hovrätt.299 De auskultanter som antogs den 4 och 5 juli 1821 hade redan examinerats i Göta eller Svea hovrätt. Den förste som examinerades i Skånska hovrätten var Jacob Malmborg. I 3 § i protokollet från den första sessionsdagen anges att föredragning ägde rum av: ”Studeranden ifrån Lunds Universitet J.Malmborgs anhållan att blifva antagen till Auscultant i denna Kongl. HofRätt, hvilken Kongl. HofRätten tillika med ett dervid fogadt Testimonium Academicum remitterade till Vederbörande Herrar Examinatorer, för att anställa Wederbörligt Förhör med Sökanden, uti Lagfarenheten och de därmed gemenskap egande vettenskaper.”300 Det var hovrättsrådet Samuel Abraham Leijonhufvud och assessorn Elias Gustaf Nolleroth somexaminerade Malmborg med godkänt resultat.301 Jacob Malmborg var från 1822 verksam i olika befattningar i Malmö stad och blev borgmästare 1852. Han har gett namn åt Malmborgsgatan i centrala Malmö.302 Även senare var det normalt ett hovrättsråd och en assessor som fungerade som examinatorer, och de förordnades för ett halvår åt gången. 299 Modéer 1996 s. 185 ff.; Kjell Å Modéer, Det förpliktande minnet. Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016, Stockholm: Santérus, 2017, s. 53 ff. och 79 ff.; von Dardel 1919 (Leijonhufvuds minnen) s. 31 f. och 44 f. 300 AI:1, ÖII:1. Opag. 301 Modéer 1996 s. 196 f. 302 Se angående omorganiserandet av magistraten och rådhusrätten under hans tid Malmö stads historia bd 5 s. 122 ff. och ombyggnaden av rådhuset bd 6 s. 29. 128 Kontrollen av yngre juristers kunskaper

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=