RS 2

;}8 RAGNAR HEMMER ner skulle förlika dem, tillbaka på en äldre tid, då försoiiiiigsbol fastställdes genom överenskommelse mellan parterna och den föroral tade således inte var tvungen att mija sig med en av lagen fastställd bot. Alldeles detsamma visar innehållet av den fiireskrivna jämlikhelseden. Vid sådant förhållande har det andra alternativet för den fiiroråltade ursprungligen varit fejd. Stadgandet är desto märkligare då det gäller en ouppsåtlig kroppslesion av lindrigaste slag.-^ Bolen f()r kroppslesioner tillfogade av våda är lägre än bolen för vådadråp. Fcir uppkommet stadigvarande lyte eller men skall dessutom erläggas en s.k. lylesbot, vilken utgör ett fi.xt belopp, noga bestiimt efter skadans art och storlek. Alt I5 lesbolen har ren skadeståndsnalur framgår bl.a. därav, att den utgår med samma belopp, vare sig skadan är uppsåtlig eller inte (annorl. ÖGL). Dessutom fiireskrives i svårare fall skyldighet att erbjuda läkare eller ersättning för läkarvård.-^ I landskapslagarna finnes endast något enstaka stadgande, som antyder att även ouppsåtlig skadegörelse å egendom kunnat fciranleda blodshämnd. Såsom ett sådant kan nämnas UL Bb. 24: 2 om brandskada, förorsakad av utburen eld.-^‘ Delta tillåter dock inte några allmänna slutsatser beträffande andra brott mot äganderätten, då en brand kan åstadkomma en betydande materiell skada och även innebär fara för människoliv. Om genom en ouppsåtlig handling endast skada å egendom åstadkommits, har den prestation, som härför enligt landskapslagarna skall utgöras, i de flesta fall karaktären av ren skadeersättning. ens benämnes vådabot, den kan ha ett namn, som direkt antyder skadeersättning, såsom »lagha skillinger», »lagha gicld». Vidare uppgår den i många fall inte ens till skadans värde, ulan kan till och med utgöra bara en bråkdel av denna. Ett annat sätt att beSe till (let anförda Hemmer. a.a. s. (53 f. och ang. jämliklietseden HolmILÄCK och Wessén. ÖGL s. 27 f. not 42. Se .V.MIRA, a.a. I .s. 712 ff.; B.iöKLINC. a.a. s. 3.7 ff. .Se ovan s. 34. Endast undantagsvis är i delta fall jiinite böter siirskild skadeersiiltning föreskriven (se Bjöklixg, a.a. s. 38). Se för det följ. .\mir,\, a.a. I s. 4.72 ff.; Fors.man. Bidrag till läran oin skadestånd i brottmål. 1893. s. (52 ff. 27 28 Delta framgår därav, att prestationen vanligen inte

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=