RS 2

37 OM vAi)avi-:rki:n i den svenska landskapshätten äro av stMiare datuniA’* Koiuini'ens och rätlssanifiindcts Ixder härslamma Icirsl Iråii slutet av perioden hire landskapslagarnas.-'’ V(iL liireskriver tVir vädadråp. vilket omedelbart hirorsakats genom en persons handling, 9 marks hiiter till målsäganden eller lika mvekel som vid nppsåtligt dråp. Diiremol ntgår ätthot, 12 mark, inte vid vådadråp. Alt lagen i sistnämnda avseende rc'presenlerar ett senare stadium synes emellertid indirekt framgå av att vid dråp fciriivat av trål husbonden skall erlägga både målsägandehot oeh ätthot (se nedan s. 44). 1 samma riktning pekar den omshindigheten. att man i ett stadgande i den yngre västgiitariillen fnnnit luidigt påpeka, att ätthot inte ntgår vid vådadråp l\'(ll., II 'Fillägg 11: 19).-’ Däremot nigör enligt \’(iL målsiigandehoten i regeln endast 3 mark då en j)erson Ijntit dcitlen genom en anordning. De (ivriga landskapslagarna knnna i stort sett sägas inta den ståndpunkten, att. nIom i vissa såsom svårare betraktade fall. till målsäganden hir vådadråp skall erläggas ett belopp, .som motsvarar endast nngefiir hiilften av målsägandehoten vid ni)psålligt 1 o o)»! drap.-- Det linns ett enstaka, synnerligen viktigt stadgande i landskapsriilten, som belyser reaktionen på en kroppslesion under en lid, som ligger bortom lagarnas. Det ingår i VCID 11 ^^s. 12. som nedan in exienso återges. »k"år ällhoren man skråma av våda, det tarvar varken balsam eller binda, då skola deras vänner gcira dem fcirlikta, och sex (irar skola läggas fram, och jämlikbetsed skall svärjas hir honom. Han bedje ('md vara honom och hans vittnen nådig, så sant som. om jag f(irde sådan talan mot dig, som dn nn hir mot mig, då ville jag mija mig med sådan rätt, som jag nn bjuder dig'.»-'’ IHinrii hoten l(ir den rättskränkning, som biir nämnes, är fastställd i lagen, pekar doek tydligt f(ireskriflen. alt parternas vän- .So .V.MIKA. a.a. I s. .‘191. So Hkm.mku. Sludior riirando .siraffidinälniiifjon i modollida svon.sk riilt. H)2S. s. ()7 l't’. mod anf. Ulf. l)i-:i.iN. i .Skriftor lilläi^nado .lolian (’. W. '1'hvrön. 192(5. s. .‘504. -- So lal)ollon tios .\MIR.\, a.a. I s. 709 samt B.iöin.iNC.. Hölosslrariol i don svonska modollidsrällon. 189:4. s. 10(5 fl'. Parallolls'.ad^'aiuiol i 1 \'.s. 4 skiljor si}» från dot anförda iliirigonom. att inj^onlinf^ niimnos om ])å vdkot sätt ftlrlikniiif'on skall komma till stånd ooli att uppgift om .slraffpåf(')ljdon saknas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=