RS 2

:u RAGNAR HKMMKR redan på grund av det kausalsaininanhang. i vilket de stodo ined olyekstallet. I svearätten 1'öreskrives doek tor liestäinda iall. att den l'()r inrättningen ansvarige biir vidta vissa säkerhetsåtgiirder nir undvikande av olyeka. såsom att vid utsättandet av djurtiillor på tiireskrivet sätt lysa eller offentligen kungöra detta, att omgärda eller övertäcka en brunn, anbringa märke vid en vak o.d. Men även om man iakttar dessa loreskrifter. ålägga vissa stadganden ansvar. Underlätelse att giira det medför åter enligt dessa skärjit ansvar fiir »gliimska» eller med andra ord för vållande, skuld. I (iverensstämmelse med den gamla rättens karaktär avgiires emellertid frågan om vållande föreligger typiskt, efter vissa av lagen angivna yttre kriterier. 4) skada, som åstadkommes genomunderlåtande av vissa bandlingar, som man på grund av lag eller avtal är skyldig att idfcira. lU\x.: fiirsummelse att iståndsätta en förfallen bro eller ett bolälligt hus: en amma birsummar vården av ett åt henne anförtrott barn. Det pliktvidriga underlåtandet betecknas med orden vanrökt (= vanskötsel, vårdslöshet), ogömsla ( =vanvård) och forsumilse. 1 dessa fall är det således enligt sakens natur fråga om ausvar fiir skuld, d.v.s. vållande. Iiihuru en rättskränkning ägde de av lagen angivna kännetecknen på en vådagärning, fordras i sådana fall, då förhandenvaron av viljagärning inte ansågs utesluten, som nämnts, ytterligare garantier för att vådagärning förelåg, vilka skidle presteras efter gärningens begående. Dessa fall bar Amir.a kallat villkorliga vådaverk. Emellertid bör påpekas, att inte sällan samma rättskriinkning enligt en lag är ovillkorligt, enligt en annan villkorligt vådaverk. De föreskrivna garantierna äro följande: 1) gärningsmannen skulle av eget initiativ avlägga en ed. varigenom han betygade, att skadan tillfogats av våda och inte av ICtt j)rincipielll viklij't sladgaiute. .som siikert åtorj^or olt yn^ro ln'traklolsosiilt. iir liiljaiule i ()GL Rh. 27; 1: »Xii har tMi hoiule cmi k;illa i sin :ing; om (liiri faller folk eller fä och ljuter döden, då skall han gäUla halv hot. Oeh alla de. som hava haft gagn av källan, skola höta tillsammans med honom eller oek styrka med tolvmannaed. att de ej hava haft gagn av denna källa.» Här har lagen uppgivit kravet j)å att den ansvarige skall stå i kausalfiirhållande till skadefallet. .Ffr ()GL Rh. 44. enligt vilket den som lidit skada genom vådeld kan välja mellan att taga 3 marks hot av den som vållat skadan eller hrandstod av hiiradet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=