RS 2

:vA OM VADAVKRKEN I DEN SVENSKA LÄNDSKAPSRÄTTEN av el t skoll i liiflen, som vid nedfallet träffar naj^on i huviidel och dödar denne; en person fäller elt träd med påföljd alt en annan rakar under delsamma och ljuter döden; en person tillfogas kroppsskada genom all en annan hugger hakat ulan alt se den som Iriiffas (hakvaj)!) ; lägrande av en kvinna, som blir havande och diir i harnsäng. I)('ssulom Inira till denna grupp vissa fall av villfarelse, såsom l.ex. åverkan på annans mark till följd av alt man misslagil sig på griinsen, varvid dock förulsältes all åverkan inskränker sig till ell område, som ligger inom elt visst avstånd från gränsen eller all inle mera än ell vissI antal tegar överskridits, ly annars f()riilsälles viljaverk. Mn sådan heslämmelse är karakteristisk ftir den gamla rällens siilt all avgtira skiddfrågan schematiskt, efler vissa yttre kriterier, inle genom en understikning av förhållandet i del föreliggande fallet. II) Den skadliga effekten förorsakas endast medelbart genom en persons handlande. Inom denna andra huvudgrupi) kunna fiiljande fall siirskiljas; 1) s.k. handliis pl.v.s. inle av hand styrd) våda. Detta innebär, all elt avskjutet eller kastat fiiremål fiirsl träffar elt annat, varifrån del studsar tillhaka och dödar eller sårar en människa. Med dessa fall jiimslällas skott och kasl (iver en byggnad, som träffar en person, vilken gärningsmannen inle kunde se. Rent begreppsmiissigl sett luira dessa fall till den förra huvudgruppen. 2) om någon ber eller befaller en annan att utföra vissa av lagen niimnda bandlingar. såsom om en skepjjare befaller en besättningsman all klättra upp i en mast och om en person ber en annan all fiilla ell Iriid, och den som iilftir handlingen förolyckas och ljuter dtiden. Ö) skada, som Itirorsakas genom handava^rki, d.v.s. en med hiinder gjord anordning eller inrättning. Såsom sådana niimnas l.ex. brunn, grav ocb vak. vari, eller brygga, varifrån en människa eller ell djur nedsltirlar. djurfälla, i vilken en människa råkar, byggnad och vedstupel. som falla ned på någon. Såsom ansvarig betraktas enligt den iildre landskapsrällen anordningens ägare. Men i den yngre ftirekommer det nästan lika ofta. all den som uppftiri anordningen gtires ansvarig. Nämnda per.soner ansvarade ;{

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=