RS 2

(i GERHARD HAFSTRÖM Den 27 niarkshot i silver som Itirekommer i båda VgL:a, iir enastående bland alla landskapslai'arnas bötesbelopp. Enligt \’gL:a motsvarar en silvermark 1 ‘/2 ])enningmark.*’ Genom anlilande av rednktionslalet 1 V2, har, enligt \\'ennströms uppfattning, den västg(’)tska 27 marksboten i silver förvandlats till en 4()-marksbot i penningar.^'’ Den exakta motsvarigheten är rätteligen 40 V2 mark. Denna teori, som alltså ulgö)r ett nytt bidrag till Kisandet av 4()-marksbotens uppkomst, innebär emellertid ieke någon förklaring till ^'gL;as enastående 27-marksbot. En sådan skall framliiggas här nedan. 27 mark silver iitgiir 216 iire silver efter 8 (iren på 1 mark |27 X 8 = 216). Då en bang uppgick till 12 iire silver, motsvarar alltså 27 mark silver 18 baugar (216: 12= 18). Då denna bot som regel treskiftades, skulle den alltså ba idgått med 6 baugar i varje tredjedel, d.v.s. fördelningen skedde i så fall enligt det åldriga för all äldre bötesvärdering typiska tolvtalssystemet. Som ovan nämnts var sårabolen en typisk 9-marksbot i äldre \"gL. vilken alltså motsvarade 6 baugar. Dråpsbotens arvsbot utgjorde likaledes 9 mark silver. 4411 denna bot finnes en motsvarighet i den norska Gnlatingsloven, bäiligt dess manhelgdsbalk, kap. 36, var nämligen sårboten bir en odelsboren man just 6 baugar.** Den bot. som vid dråp tillföll den dräptes son och fader, kallades i norsk rätt för huvudbang, och utgick med 9 mark silver.*- Dessa överensstämmelser kunna icke vara en tillfällighet. De styrka ock.så det ovanstående antagandet, att de västgötska 9 marksböterna och midtiplarna därav ursprungligen utgått i baugar. Vid exempelvis sårabotens tredelning har sålunda före lagens tid 6 baugar utgått till konungen. Det är härav möjligt draga den slutsatsen, att sveakonungen haft bötesandel i ^4isterg(■)tland redan under bangsystemets tid. Detta talar fiir riktigheten av den av Snorre återgivna traditionen om den höga åldern av svearnas konnngadöme i ^4istergötland. ® T. Wennströni. a.a., s. ‘2;}9. »» A.a. s. 2.54. “ K. ltol)t)crslacl. a.a. *- J. .Skeie, Dt'u norske slraiferetl. liiiui I (1937K s. (55. Eftcrladte .Skrifter. 2 t)in<t (18(57). s. 302 f. .Ifr R. Keyser,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=