RS 2

BCVl'KH OCH BAUGAR — 9 mark utknivdes vidare av den som diidal eii annan genom all hålla sill vapen emol honom, genom all lalla ell Iräd på honom eller genom all skjiila en ])il eller ell spjiil i hiflen. så att vapnel, då del riill ned. Iriiftade en man i hnvndel och dödade denne Samma böler nlgingo, oni någon blev dödad inne i en kyrka genom all en dårinne hängande klocka tiill ned (VgL 1 KkB 10 pr), om ell dråp begicks, och de diirvid närvarande eller markägarna icke grepo dråparen och icke lorde honom lill lingel (\’gL 1 M lÖ; 14). (VgL 1 M 12). Slulligen nigick den enkla 9-marksholen. De sår. som voro lorhundna med avhngg eller stympning, strallädes med dels en lyleshol, dels en sårhol. Lytesbolens belopp växlade mellan 1 öre och 9 mark, medan sårhoten till målsåganden i dessa tall alltid var 9 mark (\'gL 1 S 1:4). Diirjåmte nigick 9 mark till Konungen och 9 mark till häradet, varigenom sårholens lolalhelopp blev 27 mark. —Lyleshoten tor snö[)ning var likaledes 9 mark (\"gL 1 S 4:0). Den gamla dråpsholen utgjorde enligt ^"gL:a 9 mark i arvhol. vartill kom en iitlhol på 12 mark. ö gånger 9 mark. d.v.s. 27 mark. hh’delade mellan målsåganden. häradet och konungen, nlgingo vidare, om någon log en annans egeiulom eller högg simder en annans hus utan all denne var lälld till hrotl (VgL I RH 4). Om någon kvarh()ll en trål. nir vilken 1'ull Kisepenning blivit crlagd, och sedan laga åtgärder lör hans frigivande l'<')relagils. Om en kvinna blivit skulle han hiita 9 mark^ (\"gL 1 AR 221. lagligen fäst, men hennes målsman trots delta i)å tre laga (dstämmor vägrade att utlämna fästmiåi till brudgummen, skulle målsmannen bida 9 mark till målsäganden samt lika myckel till konung och härad (VgL 1 GR 9: 3). —Rlev en mans lastim") bortriivad. nigick likaledes 9 mark till envar av fåstmidis målsman, konungen och häradet, varjiimle fästmannen även erhöll 9 mark (VgL 1 (iR 3). hot. luimligen vid inbrott i en kyrka och sttdd av mässlyget. Dessa heder skulle tredelas mellan kyrkan, konungen och häradet (VgL I Kk R 7: VgL 11 Kk R 11). I båda ^’^gL;a förekommer en kyrklig 27-marks- ** Se liiirom niinnare Weniislröin. a.a., s. .‘Ri ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=