RS 2

3 B()TER OCH BAUGAR Ooil inollan gavelbiinktMi ofh kvimiobiinken. aderlon bogar i varjo tredjedel. IVi kvinnobänken, ljugo bogar i varje tredjedel. Blir en inan .slagen i sin säng, tjngolyra bogar i varje tredjedel. \n minskas boten vid utgåendet, så .som den (ikade vid ingåendet. Det bir IIL egenartade ordet hotiher bar tolkats olika inom den riittshistoriska 1'orskningen. (k .1. Schlyter förklarar i sitt (dossarimn (s. 77) att såsom ett djnr har två frambogar, så betecknar ordet bo(/her något dubbelt, och fiirekommer här om vissa böter, som en eller 1'lera gånger IVirdiibblas.^ Höte boijhiiin tvcm sknlle alltså »sine dnbio» betyda detsamma som närmast fiiriit uttryekes med orden [bate) twiniim sextan öriun. (biite han) två gånger K) örar. HOEMB.VCK oeb Wessén ^ ansluta sig till denna mening, att 2 bogbar = 2 X Ki (irar iitan tvi\el är den riktiga. »Hoijher är sålimda ett viirde av Ki (irar eller 2 marker.» — Kommentatorerna styrka denna slutsats med en hänvisning till MB 28. där del hirekommer sammansatta uttrycket J>in/bo(/her, m. som lieteeknar (> marker att skiftas i tre lotter, d.v.s. 2 marker i varje lott.» Kommentatorerna anse emellertid, att .Schlyters iilgångspimkl. att riittstermen bocflier är samma ord som bo(/her m. bog på ett djnr’, är Inigsl tvivelaktig. »Man kan näppeligen skilja IlL:s bocjher från de norska (och isländska) lagarnas bnin/r, som betecknar en viss bot; särskilt fiirekommer en bnin/r. som gäldades till kommgen och som synes ha haft det fasta värdet av 12 (irar silver (1 V2 mark). Ordet betyder egentligen ring’. Det birekommer i flera sammansättningar, bl.a. ranbnin/r ’bot till kommgen bir rån’. slnnbdiigr 'bot bir birsummelse’. — Sammanstiillningen av fno. bniKjr och llL;s boyher är redan gjord av Frilzner |art. bnin/r), vidare av A. Kock (.Svensk ljudhistoria 2. s. (12) och (il. von .Schwerin (Zeitschrift der .Savigny-Stiftimg ö7. 1937, s. 008 f.). 1'inligl Kock har o-vokalen utvecklats ur <ni i senare sammansättningsled (l.ex. ])iufbo<fher). varefter den kan intränga även i sim- ])le.\. .Sannolikare torde vara. att ordet bogher är såsom en rätts- ' .\ng. .SclilytiTS sonaro ii])[)faltnin^. jfr Holnil)iick orli Wosséii. .Sveii.ska landskaijslaf’ar. .‘t ser.. Hfilsingolageii (liUO). s. 344, not (>7. .Ifr ock T. WcMinstrcini. ItrotI orli la'iler (1940). s. 210 ff. och 301 ff. ® Hiilsinf’c'Iagen, s. 3.')2, not 143.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=