RS 2

XXXVI STURE PETRÉN lagar, men i vissa hänseenden tedde han sig likväl soin en prodnkt av den speciella hovrättsniiljön, lät vara att de drag det här gällde hos honom voro renodlade på ett sätt som i allmänhet saknade motsvarighet hos andra. Utmärkande lör h()vrätten under Olins tid var bl.a. det av ålder bestående förhållandet att det diir icke fanns några andra arbetsrnm än den stora gemensamma fiskalsexpeditionen och själva sessionssalarna. I hovrätten hade man följaktligen i första hand endast att hämta sina papper, med vilka man sedan arbetade hemma i bostaden. Man gick emellertid också npp i hovrätten för att inhämta nyheter och yrkesvägledning i skilda hänseenden. Detta skedde i stora samtalscirklar, inom vilka mångsidigt domarvetande och allmän liv.serfarenhet voro rikt företrädda och där talet ingalunda kretsade kring juridiska ämnen enbart. Sedan infann man sig till sessionerna, vid vilka frukterna av hemarbetet redovisades genom muntliga biredragningar. På föredragningen jiv ett mål följde en diskussion runt bordet, vilken utmynnade i en preliminiirt beslutad dom. Kontrolläsningen av handlingarna medförde därefter att dessa fingo företaga iinnu en vandring till någons eller någras bostäder, innan efter en förnyad muntlig överläggning på sessionsrummet den underskrivna inneliggaren lades på dombordets bibel som ett tecken till att domen nu kunde anträda resan ut i yttervärlden. Eftersom det icke fanns någon annanstans att taga vägen i de mellanakter, som med detta arbetssystem då och då måste uppkomma på sessionsrummet. fingo dessa utfyllas med samtal i varjehanda ämnen tillhörande det birflutna eller samtiden. Rytmen i denna hovrättstillvaro var alltså att man läste och skrev hemma, talade och umgicks i hovrätten, bål nyare tid har i grund förändrat detta genom att låta inreda individuella arbetsrum i hovrätten, vilket förutsätter att vederbörande mellan föredragningarna skola krypa i skrubb med sina papper. Denna reform får visserligen antagas ha inneburit en vinning i trängre, mera teknisk mening, men den tidigare ordningen hade obestridliga bireträden i fråga om vidgandet av yngre hovrättspersoners allmänbildning såväl i juridisk som i mera vidsträckt mening. Ingen som varit med om den gamla tiden kan väl sålunda underlåta att sakna den muntra stämning av juridisk corps de garde, som rådde

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=